Prvý prírodovedecký kongres na svete sa konal v Sklených Tepliciach

Kúpele Sklené Teplice patria k menším kúpeľným centrám na Slovensku. Vďaka prekrásnej prírode v ich okolí a účinkom termálnej liečivej vody boli kúpele vyhľadávané od nepamäti. Vedeli ste však, že v Sklených Tepliciach sa konal aj prvý medzinárodný prírodovedecký kongres na svete?

Prvý medzinárodný kongres prírodovedcov v Sklených Tepliciach

Kúpele v Sklených Tepliciach zažili mnohé významné udalosti. Avšak tie najvýznamnejšie sa udiali v roku 1786.

Po zániku huty v roku 1781 ostali jej priestory nevyužívané. V roku 1785 sa začala v týchto priestoroch zriaďovať amalgamačná huta, ktorá mala produkovať zlato a striebro zo zlatonosných rúd pomocou ortuti. Dokončili ju v roku 1786.

V tomto istom roku v nej predstavil pôvodca nepriamej amalgamácie Ignác Born svoju metódu Bornovej nepriamej amalgamácie. Metódu predstavil pred mnohými odborníkmi sveta. Išlo vôbec o prvý prírodovedecký kongres na svete. Sklené Teplice tak boli vďaka nemu dejiskom významných udalostí.

Zároveň tu bola založená aj prvá medzinárodná vedecká spoločnosť na svete a táto spoločnosť vydávala prvý medzinárodný vedecký časopis. Na tomto významnom stretnutí sa zúčastnil aj slávny básnik J. W. Goethe, po ktorom je pomenovaný aj najkrajší kúpeľný dom v kúpeľoch – kúpeľný dom Goethe.

Básnik J. W. Goethe

Bornova nepriama amalgamácia

Ignác Anton Born bol otcom návrhu na získanie zlata a striebra nepriamou amalgamáciou. Born chcel pomocou rôznych chemických pokusov vylepšiť španielsku amalgamáciu tak, aby sa dala používať i v prírodných podmienkach Rakúskej monarchie. Podarilo sa mu to a objavil nový typ amalgamácie, ktorý nazval Bornova nepriama amalgamácia. Pri tomto chemickom postupe ortuť na seba viaže čiastočky vzácnych kovov.

Kto bol Ignác Anton Born?

Ignác Anton Born sa narodil 26.12.1742 v Rumunsku a zomrel 24. júla vo Viedni. Patril medzi významných osvietenecov, bol geológom, mineralógom a montanistom. Jeho otec bol banským podnikateľom, takže sa s baníctvom a problémami baníctva stretával už od mala.

V roku 1769 sa stal banským radcom pri Hlavnom komornogrófskom úrade v Banskej Štiavnici. V roku 1770 bol prísediacim Najvyššieho mincového a banského úradu v Prahe. Spolu s Františkom Jozefom Kinským založil v roku 1770 prvú súkromnú vedeckú spoločnosť v Čechách, z ktorej neskôr vznikla Kráľovská česká spoločnosť náuk. Od roku 1779 bol radcom Dvorskej komory pre baníctvo a mincovníctvo a túto funkciu zastával až do smrti 24. 7. 1791 vo Viedni. 

Born sa tiež ako prvý pokúšal stanoviť relatívny vek hornín. Medzi jeho diela patrila aj prvá topografická mineralógia stredného Slovenska a prehľad poznatkov o geologickej stavbe západných Karpát.

Ignác Anton Born

Zdroj: www.sklene-teplice.sk

Scroll to Top